Formularz prośby o usunięcie danych osobowych


Przedsiębiorstwo Innowacyjno Wdrożeniowe AXIS sp. z o.o. gromadzi i przetwarza podane przez Państwa dane osobowe (imię, nazwisko, nazwa firmy, adres e-mail, numer telefonu) w wyniku dobrowolnego ich przekazywania, a ich przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem jako Kupującym oraz w celu jej należytego wykonania. (podstawa prawna przetwarzania – art. 6 ust. 1 lit b) Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1)

Przysługuje Państwu prawo do dostępu do przetwarzanych danych osobowych i ich sprostowania, a także prawo żądania ich usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania danych.

Usunięcie danych osobowych będzie wiązało się z rezygnacją ze współpracy z naszą firmą, a w niektórych przypadkach wymagać będzie podpisania aneksu do czynnej umowy, której realizacja jest nierozerwalnie powiązana z danymi osobowymi o usuniecie których składany jest wniosek.

Ten formularz służy do składania wniosków o usunięcie danych osobowych, o ograniczenie ich przetwarzania lub ich sprostowania.

Aby wypełnić ten formularz, musisz mieć cyfrową kopię dowodu tożsamości. Jeśli przesyłasz wniosek w imieniu innej osoby, musisz przedstawić dokument potwierdzający jej tożsamość. Podstawą też może być kopia dokumentu podpisanego przez P.I.W. AXIS sp. z o.o. lub kopia korespondencji w tym e-mail jaką prowadziłeś z P.I.W. AXIS sp. z o.o.

TWOJE DANE

Twoje imię i nazwisko, również w przypadku, gdy przesyłasz zgłoszenie w imieniu innej osoby, do reprezentowania której masz pełnomocnictwo. Jeśli reprezentujesz inną osobę, musisz mieć odpowiednie pełnomocnictwo do działania w jej imieniu.
Jeśli przesyłasz tę prośbę w imieniu innej osoby, określ swoją relację z tą osobą (na przykład „rodzic” lub „adwokat”). Możemy poprosić o dokumenty potwierdzające Twoje upoważnienie do reprezentowania tej osoby.
Aby uniknąć spełniania fałszywych próśb o usunięcie, ograniczenie ich oraz zmianę danych osobowych, zgłaszanych przez osoby, które podszywają się pod innych, chcą zaszkodzić konkurentom lub bezprawnie próbują ukryć legalnie dostępne informacje, musimy zweryfikować tożsamość osoby, w imieniu której jest składany wniosek (nazywanej dalej właściwą osobą). Nie wymagamy dowodu osobistego, paszportu ani innego dokumentu wydanego przez urząd państwowy. Możesz zasłonić części dokumentu (np. numer dokumentu), o ile pozostałe informacje umożliwiają identyfikację właściwej osoby. Możesz też zasłonić zdjęcie w dokumencie, o ile nie prosisz o usunięcie stron zawierających zdjęcia właściwej osoby. P.I.W. AXIS sp. z o.o. użyje tych informacji wyłącznie do oceny i udokumentowania wiarygodności Twojego wniosku oraz usunie je w ciągu miesiąca od jego rozpatrzenia, chyba że prawo wymaga inaczej. Zamiennie możesz załączyć kopię dokumentu wytworzonego i podpisanego przez P.I.W. AXIS sp. z o.o. lub kopię korespondencji z P.I.W. AXIS sp. z o.o. w tym korespondencji e-mail, zawierających dane osobowe o jakich usunięcie, ograniczenie lub zmianę wnioskujesz. Aby przesłać więcej niż jeden dokument, wskazuj pliki z naciśniętym klawiszem Ctrl albo Command.

WSKAŻ DANE OSOBOWE, O KTÓRYCH USUNIĘCIE, OGRANICZENIE LUB ZMIANĘ WNIOSKUJESZ.

WSKAŻ OKOLICZNOŚĆ (zapytanie ofertowe, korespondencja dotycząca oferty/umowy ZGODNIE Z KTÓRĄ WSKAZANE DANE OSOBOWE PRZEKAZAŁEŚ DO P.I.W. AXIS sp. z o.o.

Data zapytania/korespondencji lub zakupu.
Opisz szczegółowo zakres Zmiany/Ograniczenia/Usunięcia danych osobowych
Przeczytaj powyższe stwierdzenia i zaznacz odpowiednie pola wyboru, jeśli się z nimi zgadzasz.
PODPIS Podpisano dnia: * MM/DD/YYYY (np. "12/19/2010") Podpis: * np. Jan Kowalski Wpisz powyżej swoje imię i nazwisko, który potraktujemy jako Twój cyfrowy podpis, który ma taką samą moc prawną, jak podpis własnoręczny. Pamiętaj, że podpis musi zawierać dokładnie takie same imię i nazwisko, jakie wprowadziłeś w górnej części formularza internetowego, aby zgłoszenie zostało złożone poprawnie.